Περιλαμβάνεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου αξιολόγησης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των αξιολογήσεων των Πράξεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Αξιολόγηση εύλογου κόστος
  • Αξιολόγηση επιλεξιμότητας
  • Αξιολόγηση Νομιμότητας
  • Αξιολόγηση πληρότητας αιτήσεων υπαγωγής κλπ

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: