Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  • Έλεγχος πληρότητας της αίτησης ολοκλήρωσης των έργων
  • Έλεγχος ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα έκδοσης και εξόφλησης παραστατικών
  • Έλεγχος ορθότητας λογιστικής απεικόνισης δαπανών
  • Έλεγχος τήρησης των συμβατικών όρων της επένδυσης
  • Έλεγχος εκπλήρωσης υποχρεώσεων του επενδυτή
  • Έγγραφη ενημέρωση του επενδυτή για τυχόν ελλείψεις δικαιολογητικών ή άλλες εκκρεμότητες
  • Σύνταξη έκθεσης ελέγχου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη