Παρέχονται οι ακόλουθες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε δράσεις Προγραμματισμού,  Παρακολούθησης και Αξιολόγησης σε επίπεδο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:

  • Εξειδίκευση, παρακολούθηση της εξέλιξης, αξιολόγηση & αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Υποστήριξη στις προβλέψεις εντάξεων, συμβάσεων, δαπανών, φυσικού αντικειμένου.
  • Εκτίμηση & Διαχείριση κινδύνων.
  • Αξιολόγησης και τροποποίησης Πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
  • Προετοιμασία, συντονισμός και διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη