Παρέχονται υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι υπηρεσίες Διοίκησης Έργου δύναται να προσφερθούν τόσο σε φορείς υλοποίησης του έργου (Δικαιούχους) όσο και σε ανάδοχους (κατασκευαστές).

  • Σύνταξη και παρακολούθηση Οικονομικού Προγραμματισμού
  • Σύνταξη και παρακολούθηση Χρονικού Προγραμματισμού
  • Έλεγχος / έγκριση μελετών
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργου
  • Σύνταξη και διαχείριση προγράμματος προμηθειών / συμβάσεων
  • Επιλογή κατασκευαστή
  • Επίβλεψη κατασκευής (Construction Management)
  • Υποστήριξη παράδοσης / παραλαβής έργου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη