Η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. υλοποιεί μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες – έρευνες, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Ε.Π./Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Όλες οι μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες αφορούν την υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ και των Ε.Π./Προγραμμάτων της προηγούμενης, της εν ισχύ και της επόμενης Προγραμματικής περιόδου.

 Ενδεικτικά αναφέρονται κατηγορίες μελετών – εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών:

  • Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επιπτώσεων τομέα ή περιφέρειας. Προκαταρκτικές μελέτες έργων, όπως περιβαλλοντικές, κόστους – ωφέλειας, βιωσιμότητας κλπ.
  • Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες εξειδίκευσης δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και επεξεργασίας μεθόδων αξιολόγησης, επιλογής και διαχείρισης ειδικών δράσεων.
  • Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες για τις διαμορφούμενες ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
  • Μελέτες -εμπειρογνωμοσύνες σχετικά με την εκπαίδευση και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στην τεχνολογική, οικονομική και διαρθρωτική προσαρμογή. Αναλύσεις προσδιορισμού φυσικών δεικτών και επιπτώσεων.
  • Επιχειρησιακά σχέδια, μελέτες αποτύπωσης, και μελέτες διοικητικής και οργανωτικής αναβάθμισης κ.α.

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: