Παρέχονται υπηρεσίες για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών Δήμων, Περιφερειών, Νοσοκομείων και λοιπών ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ της Γενικής Κυβέρνησης καθώς και την παροχή υποστήριξης και συμβουλών στους εν λόγω φορείς, σχετικά με τις διαγνωστικές διαδικασίες και τις διαδικασίες υλοποίησης των εν λόγω συμβάσεων.

Η εμπειρία και η γνώση της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. στο αντικείμενο θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποφυγή καθυστερήσεων και αποτυχία στόχων εκ μέρους των φορέων που υλοποιούν δημόσιους διαγωνισμούς  προμηθειών ή / και υπηρεσιών.

 

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Go to top
Copyright © 2019 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη