Οικονομοτεχνική Μελέτη Αναδιάρθρωσης Δανείων

Επίτευξη Μείωσης επιτοκίου

Επίτευξη περιόδου χάριτος

Επίτευξη αύξησης περιόδου αποπληρωμής

Νέα δάνεια

Παρακολούθηση - Διαχείριση χαρτοφυλλακίου Δανείων - εξέλιξης των προβλεπόμενων στην οικονομοτεχνική μελέτη δανειακών συμβάσεων

Χρηματοδοτικά Εργαλεία JESSICA, JEREMIE - Προγράμματα ΕΤΕΑΝ (αιτήματα, διαχειριση)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share:

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Φιλοσοφία της ΣΥΜ.Π.ΑΝ. είναι να δημιουργήσει θετική επιρροή στην κοινωνία με την υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αναδεικνύοντας την κερδοφορία και το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Η εταιρείας μας βοηθά τις επιχειρήσεις να επιδείξουν δέσμευση για θετική αλλαγή και προωθεί τις προσπάθειες των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία.

Εκπαίδευση: Μέσω της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. συμμετέχει εθελοντικά στην ενίσχυση αξιόλογων επιμορφωτικών προγραμμάτων κατάρτισης που προωθούν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης.

Go to top
Copyright © 2020 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Αθήνα Θεσσαλονίκη