ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ο Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) παρέχει σε επενδυτικά σχέδια τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

  • Επιχορήγηση. Παροχή χρηματικού ποσού από το Δημόσιο για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωση (leasing). Κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση νέου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
  • Φορολογική απαλλαγή. Απαλλαγή από 8 έως 10 χρόνια από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.
  • Λειτουργικές δαπάνες (μόνο για το ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων .

Δεν περιλαμβάνεται, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς κάτω από το Ν. 3299/2004, η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι ανωτέρω ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά και όχι εναλλακτικά όπως ίσχυε με τον Ν.3299/2004.

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ο κατώτατος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:

  • Mεγάλες επιχειρήσεις κατώτατη επένδυση, 1.000.000 ευρώ.
  • Μεσαίες κατώτατη επένδυση, 500.000 ευρώ.
  • Μικρές κατώτατο ύψος επένδυσης 300.000 ευρώ.
  • Πολύ μικρές επιχειρήσεις 200.000 ευρώ.

Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεταιστο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών.

Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής του επενδυτή στις επενδύσεις πουλαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης κεφαλαίου, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% των ενισχυόμενων δαπανών.

Κατά το μέρος που τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν απαιτείται ίδια συμμετοχή.

Για επενδύσεις φορολογικής απαλλαγής, ο δικαιούχος πρέπει να συνεισφέρει τουλάχιστον 25% του επενδυτικού κόστους, είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων, είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης.

 

 

 

Social Share: