Αναμένεται να  ανοίξει η δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», ύψους 400 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά προτάσεις με προϋπολογισμό από 20.000 έως 120.000 ευρώ.  

Με το ποσοστό της επιδότησης να μπορεί να φτάσει έως 76% του συνολικού κόστους επένδυσης. Η  δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους εννέα τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», γνωστό και ως ΕΠΑνΕΚ:

  • Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων
  • Ενέργεια
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
  • Περιβάλλον
  • Τουρισμός (επιλέξιμοι είναι αποκλειστικά οι ΚΑΔ 55.10-ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα)
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
  • Υγεία
  • Υλικά-Κατασκευές

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα αποτελεί οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν 2 τουλάχιστον ετήσιες μονάδες μισθωτής εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που  έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ  της επένδυσης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης. 

Στο πλαίσιο της δράσης, θα χρηματοδοτηθούν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες σχετίζονται με τα έξοδα για την αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού, με παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, με συστήματα πιστοποίησης-διαχείρισης ποιότητας, με το σχεδιασμό, την τυποποίηση και την πιστοποίηση προϊόντων, με τεχνικές μελέτες μηχανικών, με τη σύνταξη και την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και με το μισθολογικό κόστος εργαζομένων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
1) Μηχανήματα - εξοπλισμός - παρεμβάσεις εξοικονόμηση ενέργειας Έως 100%
2) Συστήματα πιστοποίησης - διαχείρισης ποιότητας. Σχεδιασμός. τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων Έως 100%
3) Δαπάνες τεχνικών μελετών μηχανικού 20% και μέχρι 20.000 €: (υπό την προϋπόθεση ότι στο Ε/Σ περιλαμβά­νονται δαπάνες τής Κατηγορίας 1. ανωτέρω)
4) Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου Μέχρι 4000 ευρώ
5) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας 20% και μέχρι 24.000 € για τουλάχιστον 1 ΕΜΕ. δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β- βαθμού)

Εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υποβολών το 1ο τρίμηνο του 2019 Οι υποβολές θα είναι  με σειρά χρονικής προτεραιότητας και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες μετά την ηλεκτρονική υποβολή του επενδυτικού σχεδίου

 

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες επιδότησης Ενημερωθείτε Προγραμματα ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ
Η ΣΥΜ.Π.ΑΝ. M.Ε.Π.Ε Συμβουλοι Επιχειρήσεων αναλαμβάνουν τη διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εθνικών και κοινοτικών, με σκοπό την επιτυχημένη ένταξη των πελατών της σε αυτά . Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη για την ένταξη του επενδυτικού σας σχεδίου από τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, μέχρι την τελική υλοποίηση της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων.
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Go to top
Copyright © 2012 ΣΥΜβουλοι Προγραμμάτων ΑΝάπτυξης ΜΕΠΕ