Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 21-12-2018 την απόφαση  Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 21-12-2018).

Σύμφωνα με την απόφαση εντάσσονται στη Δράση 723 Πράξεις (έργα) Δικαιούχων συνολικής δημόσιας δαπάνης 119.456.457,51€.

Απόφαση Ένταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social Share: